Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www
https://grupowe-bilety.pl/

I. PREAMBUŁA

Odwiedzając naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO”. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez naszą stronę, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i o to Cię prosimy.

II. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest Administratorem danych?
Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://grupowe-bilety.pl/ jest Piotr Szczucki GSA z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Dunikowskiego 10/7 .
Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w każdym momencie w formie:
• elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: kontakt@grupowe-bilety.pl,
• tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Piotr Szczucki GSA, 02-784 Warszawa,
ul. Dunikowskiego 10/7.
• Telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: 730 744 733.
Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod@grupowe-bilety.pl
w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.grupowe-bilety.pl i wypełniłeś dostępny na stronie kwestionariusz to zbieramy:
• Imię i Nazwisko i/lub Nazwa Podmiotu,
• Adres e-mail,
• Nr. telefonu,
• Inne dane, które wskażesz nam w polu "zapotrzebowanie na usługi specjalne" gdy uznasz, iż są one nam potrzebne do przedstawienia Tobie oferty.
Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.grupowe-bilety.pl i korzystasz z udostępnionych na stronie elektronicznych form kontaktu z Nami, to zbieramy dodatkowo:
• Imię i Nazwisko,
• Adres e-mail,
• Inne dane wynikające z treści przesłanej do nas korespondencji.
Jeśli odwiedziłeś stronę www.grupowe-bilety.pl i nie zdecydowałeś się na skorzystanie z udostępnionej elektronicznej formy kontaktu z Nami lub wypełnienia kwestionariusza to automatycznie zbieramy:
• Adres IP,
• dane dotyczące lokalizacji oraz urządzenia, z którego korzystasz przeglądając nasz serwis,
• data i czas trwania sesji,
• logi.
Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od osoby, której dane dotyczą (czyli od Ciebie).

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim:
a) w celu przedstawienia Ci oferty w zakresie interesującej Cię rezerwacji lub zakupu poprzez dostępny na stronie kwestionariusz,
b) w celu umożliwienia z Nami kontaktu poprzez dostępny formularz elektroniczny,
c) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane do nas za pośrednictwem formularza elektronicznego,
d) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzoną działalnością,
e) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzystasz przeglądając nasz serwis.

4. Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?
A. Przedstawienie oferty w zakresie rezerwacji lub zakupu (Kwestionariusz)
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji czynności związanych
z przedstawieniem Ci spersonalizowanej oferty w zakresie realizacji rezerwacji lub zakupu jest art.6 ust. 1 lit. b) RODO - czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W sytuacji, gdy przesłane przez Ciebie informacje nie będą powiązane z realizacją czynności związanych z przedstawieniem Ci spersonalizowanej oferty w zakresie dokonania rezerwacji lub zakupu, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art.6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie bez żadnych negatywnych skutków dla Ciebie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
B. Kontakt (elektroniczny formularz)
Podstawą prawną przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli Nasz prawnie uzasadniony interes wynikający z udzielenia Ci odpowiedzi i/lub niezbędnych wyjaśnień w związku z przesłaną do nas korespondencją.
C. Obrona lub dochodzenie roszczeń
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. f) RODO - nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze złożoną przez Ciebie reklamacją, wnioskiem itp.
D. Statystyki odwiedzin
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie zarządzania naszym serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa naszym Użytkownikom.

5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może uniemożliwić wysłanie kwestionariusza w Naszym serwisie. Skutkować może również brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu lub realizacji Twojego wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.

6. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?
Okres przetwarzania danych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. Poniżej wskazujemy przykładowe okresy przetwarzania danych:
a) Przedstawienie oferty w zakresie dokonania rezerwacji lub zakupu – jeżeli w wyniku przedstawionej Ci oferty nie dojdzie do nawiązania relacji biznesowej to dane będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń (6 lat), jeżeli natomiast w wyniku przedstawionej oferty dojdzie do nawiązania relacji biznesowej to dane te będziemy przetwarzać przez cały czas trwania tej relacji, a po jej zakończeniu przez okres lat 6.
b) Kontakt poprzez elektroniczny formularz – przez okres lat 6 co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z obroną przed lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
c) Statystyki odwiedzin - przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego? Ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój naszej strony.
d) Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody - do ustania celu lub do czasu wycofania zgody.

7. Komu i dlaczego udostępniamy dane osobowe?
Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:
• w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcy usług, operatorzy pocztowi,
• w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Piotr Szczucki GSA, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
• dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
• egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
• monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
• wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
• lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
• lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.
Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo:
• żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
• do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić
o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
• do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
• do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• do wycofania zgody;
• do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?
Swoje prawo możesz wnieść do nas w dowolnym momencie w formie:
• elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@grupowe-bilety.pl;
• tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Piotr Szczucki GSA, 02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 10/7 z dopiskiem Ochrona Danych.
Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?
Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

IV. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w naszym posiadaniu, w szczególności:
• kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
• dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

V. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@grupowe-bilety.pl

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

Piotr Szczucki GSA
Ul. Dunikowskiego 10/7
Tel: +48 730 744 733
e-mail: kontakt@grupowe-bilety.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w dniu 09.04.2021r.