Regulamin

Regulamin

Definicje:

Strona internetowa – www.grupowe-bilety.pl
Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej
Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§1 [Właściciel / Administrator]

1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) jest Piotr Szczucki GSA z siedzibą Warszawie 02-784 przy ul. Dunikowskiego 10/7.
2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tą stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność
Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
2. Bez uprzedniej zgody spółki, użytkownik nie może:
• wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
• modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§3 [Usługi]

1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
a. wyświetlania treści i informacji o Piotr Szczucki GSA,
b. możliwości otrzymania spersonalizowanej oferty w zakresie dokonania rezerwacji lub zakupu grupowych biletów lotniczych, poprzez umieszczony na stronie kwestionariusz,
c. możliwości wysłania zapytania poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy.

2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych
w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Warunki techniczne]

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
a. komputer z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookie.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§5 [Reklamacje i odpowiedzialność]

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane w formie tradycyjnej listem poleconym na adres Administratora strony bądź w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@grupowe-bilety.pl.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych
w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności.

§7 [Dane osobowe]

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Piotr Szczucki GSA dostępne są pod adresem: ................; oraz w siedzibie Administratora Strony
tj. Warszawa, ul. Dunikowskiego 10/7.
2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest
o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem https://grupowe-bilety.pl/polityka-prywatnosci/.

§8 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
4. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

- w formie elektronicznie na adres e-mail: kontakt@grupowe-bilety.pl

- w formie tradycyjnej na adres: Piotr Szczucki GSA , Warszawa (02-784) , ul. Dunikowskiego 10/7.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 08.04.2021r.

Copyright © P.Sz.GSA Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja secretcats.pl